“Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.”

Σχολικές Αθλητικές Διοργανώσεις

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Σκοπός

Η διοργάνωση των Σχολικών Αθλητικών Διοργανώσεων έχει σκοπό τη δημιουργία ευκαιριών για την ανάδειξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων των μαθητών/τριών στον αθλητισμό, την ισόρροπη ψυχοσωματική ανάπτυξή τους και την καλλιέργεια της προσωπικότητάς τους, τη συνέχιση της αθλητικής παράδοσης της χώρας μας, καθώς και την εκπροσώπησή της σε διεθνείς μαθητικές αθλητικές συναντήσεις.

Πέραν όμως του γενικού σκοπού επιδιώκονται και οι παρακάτω επί μέρους στόχοι.

Στόχοι

Σωματικοί – ψυχοκινητικοί

* Ισόρροπη ψυχοσωματική ανάπτυξη και ανάδειξη των φυσικών ικανοτήτων και κινητικών δεξιοτήτων των μαθητών.

Συναισθηματικοί

* Καλλιέργεια κοινωνικών αρετών όπως: ομαδικό πνεύμα, συνεργασία, συμμετοχή, επικοινωνία, αλληλοβοήθεια, αυτοεκτίμηση, αυτοπειθαρχία και αυτοπεποίθηση.

* Διαμόρφωση στάσεων αποδοχής των κανόνων και των αποφάσεων των κριτών.

* Βίωση της ψυχαγωγίας και της χαράς που πηγάζει από τη συμμετοχή στον αγώνα.

* Αυτοβελτίωση με την ανάπτυξη της αγωνιστικότητας και του συναγωνισμού.

* Δημιουργία βιωμάτων που συνδέονται με την υψηλή επίδοση και τη νίκη του καλύτερου.

* Καλλιέργεια ηθικών αρετών όπως σεβασμός του αντιπάλου, φίλαθλο πνεύμα, συνετή αντιμετώπιση της νίκης και της ήττας.

Γνωστικοί

* Ανάπτυξη της «Αθλητικής Παιδείας» και καλλιέργεια «Αθλητικής Κουλτούρας».

* Προτροπή για ενεργό αθλητική δράση και Δια Βίου Άσκηση.

* Κριτική αντιμετώπιση των αρνητικών φαινομένων που εμφανίζονται στον αθλητισμό.

* Εμβάθυνση στη γνώση των κανονισμών, της στρατηγικής και της τακτικής των αθλημάτων και αγωνισμάτων.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η επίσημη ετήσια έναρξη των δράσεων των Σχολικών Αγώνων γίνεται την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου εκάστου έτους με την «Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού», όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 143571/Γ4/10-09-2014 Υ.Α.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ [Κ.Ο.Ε.Σ.Α.]

Για την οργάνωση των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων και Πρωταθλημάτων, συγκροτείται το μήνα Σεπτέμβριο κάθε σχολικού έτους, με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου για θέματα Σχολικού Αθλητισμού Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Κάθε σχολική ομάδα απαρτίζεται από μαθητές ή μαθήτριες του ιδίου σχολείου ως εξής:

Καλαθοσφαίριση Δώδεκα [ 12 ]

Πετοσφαίριση Δώδεκα [ 12 ]

Χειροσφαίριση Δέκα τέσσερις [ 14 ]

Ποδόσφαιρο Δέκα οκτώ [ 18 ]

ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

Οι Διαιτητές και οι Κριτές ορίζονται από την Ο.Ε.Σ.Α. Οι Διαιτητές πρέπει να είναι καθηγητές Φυσικής Αγωγής ή εκπαιδευτικοί γενικά, επίσημοι Διαιτητές του αθλήματος και σε περίπτωση που δεν επαρκούν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν επίσημοι Διαιτητές του αθλήματος μη εκπαιδευτικοί ή έμπειροι καθηγητές Φυσικής Αγωγής, κατά την κρίση της διοργανώτριας Ο.Ε.Σ.Α. Οι κριτές πρέπει να είναι καθηγητές Φυσικής Αγωγής και σε περίπτωση που δεν επαρκούν επίσημοι κριτές του αθλήματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Κλασικός Αθλητισμός

Το κάθε Λύκειο μετέχει με δύο ( 2 ) μαθητές – μαθήτριες σε κάθε αγώνισμα οι οποίοι επιλέγονται από εσωτερική αθλητική δοκιμασία του κάθε σχολείου με βάση τον πίνακα 6.

Δικαίωμα συμμετοχής έχει και τρίτος μαθητής ή μαθήτρια κατά αγώνισμα εφόσον έχει συμπεριληφθεί στην εξάδα των νικητών κατά τους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες ή τους αγώνες Εφήβων – Νεανίδων ή Παίδων Κορασίδων του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. κατά το προηγούμενο έτος και έχει πετύχει τα όρια συμμετοχής για αγώνες νομού όπου προβλέπονται.

Στην περίπτωση που για το ίδιο αγώνισμα υπάρχουν από ένα σχολείο περισσότερες συμμετοχές από τις προβλεπόμενες, η Ο.Ε.Σ.Α. έχει το δικαίωμα να εγκρίνει μέχρι δύο (2) επιπλέον συμμετοχές μετά από έγγραφη αίτηση του σχολείου στην οποία θα αναφέρονται οι επιδόσεις όλων των αθλητών που θα συμμετάσχουν στο αγώνισμα αυτό.

Οι μαθητές των συνθέτων αγωνισμάτων (Δεκάθλου μαθητών και Επτάθλου μαθητριών) προκρίνονται απευθείας στους αγώνες της Β΄ Φάσης.

Οι αγώνες διεξάγονται σε δύο ημέρες.

 Δρόμος επί ανωμάλου εδάφους

Οι αγώνες διοργανώνονται σε μία ημέρα.

Μετέχουν ο πρώτος αθλητής και η πρώτη αθλήτρια των αγώνων της Α΄ φάσης και δύο αθλητές – αθλήτριες κατά αγώνισμα από την Κύπρο. Δίνεται η δυνατότητα και στο δεύτερο νικητή και δεύτερη νικήτρια από κάθε νομό, εφόσον έχει συμπεριληφθεί στην εξάδα των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος του προηγουμένου έτους.

Σε περίπτωση αδυναμίας του πρώτου / πρώτης αθλητή / αθλήτριας να λάβει μέρος στη Γ΄ Φάση των αγώνων, αυτός / αυτή είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από τον επόμενο στην κατάταξη αθλητή – αθλήτρια.

4.7.3 Λοιπά Ολυμπιακά Αθλήματα

Για όλα τα Ολυμπιακά Αθλήματα πλην του Κλασικού Αθλητισμού, του Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος, της Καλαθοσφαίρισης, του Ποδοσφαίρου, της Πετοσφαίρισης και της Χειροσφαίρισης, απαιτείται εισήγηση της Κ.Ο.Ε.Σ.Α. και ισχύουν τα παρακάτω:

α) Οι αγώνες διοργανώνονται χωρίς κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό, με εξαίρεση τις απαραίτητες μετακινήσεις και αποζημιώσεις των μελών, των αγωνόδικων, ελλανόδικων οργανωτικών κλπ. επιτροπών που ορίζονται από την ΚΟΕΣΑ ή τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γ.Γ. του Υ.ΠΑΙ.Θ., ή τις κατά τόπους Ο.Ε.Σ.Α. Οι συμμετέχοντες και οι συνοδοί τους καλύπτουν οι ίδιοι τα όποια έξοδα τους. Οι αγώνες στα ανωτέρω Αθλήματα διοργανώνονται μετά από προκήρυξη που εκδίδει η Κ.Ο.Ε.Σ.Α. ή η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γ.Γ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. Οι αγώνες μπορούν να συνδιοργανώνονται με την οικεία Αθλητική Ομοσπονδία.

β) Σε όλες τις φάσεις που απαιτούνται αγωνόδικες, ελλανόδικες, οργανωτικές ή άλλες επιτροπές η πλειοψηφία των μελών ορίζεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ., προκειμένου ο οργανωτικός έλεγχος να παραμείνει στη δικαιοδοσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Λοιπά Ολυμπιακά Αθλήματα

Για όλα τα Ολυμπιακά Αθλήματα πλην του Κλασικού Αθλητισμού, του Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος, της Καλαθοσφαίρισης, του Ποδοσφαίρου, της Πετοσφαίρισης και της Χειροσφαίρισης, απαιτείται εισήγηση της Κ.Ο.Ε.Σ.Α. και ισχύουν τα παρακάτω:

α) Οι αγώνες διοργανώνονται χωρίς κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό, με εξαίρεση τις απαραίτητες μετακινήσεις και αποζημιώσεις των μελών, των αγωνόδικων, ελλανόδικων οργανωτικών κλπ. επιτροπών που ορίζονται από την ΚΟΕΣΑ ή τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γ.Γ. του Υ.ΠΑΙ.Θ., ή τις κατά τόπους Ο.Ε.Σ.Α. Οι συμμετέχοντες και οι συνοδοί τους καλύπτουν οι ίδιοι τα όποια έξοδα τους. Οι αγώνες στα ανωτέρω Αθλήματα διοργανώνονται μετά από προκήρυξη που εκδίδει η Κ.Ο.Ε.Σ.Α. ή η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γ.Γ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. Οι αγώνες μπορούν να συνδιοργανώνονται με την οικεία Αθλητική Ομοσπονδία.

β) Σε όλες τις φάσεις που απαιτούνται αγωνόδικες, ελλανόδικες, οργανωτικές ή άλλες επιτροπές η πλειοψηφία των μελών ορίζεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ., προκειμένου ο οργανωτικός έλεγχος να παραμείνει στη δικαιοδοσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ομαδικά Αθλήματα

Μετέχουν οι πρωταθλήτριες σχολικές ομάδες μαθητών- τριών της Πανελλήνιας Διοργάνωσης Σχολικών Αγώνων Λυκείων που προηγείται εκείνης της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού (ISF). Οι μαθητές – μαθήτριες που θα λάβουν μέρος πρέπει:

α’ Να έχουν λάβει μέρος τουλάχιστον σε έναν αγώνα με την πρωταθλήτρια ομάδα στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες σε κάποια από τις τρεις (3) φάσεις των αγώνων (Α΄ Φάση, Β΄ Φάση ή Γ΄ Φάση). Δεν είναι απαραίτητη η συμμετοχή τους στην τελική (Γ΄) φάση.

β’ Να έχουν την προβλεπόμενη από την προκήρυξη των διεθνών αγώνων ηλικία.

Η επιλογή των μαθητών – μαθητριών που θα απαρτίσουν την κάθε ομάδα θα γίνει σύμφωνα με την παράγραφο 4.5 της παρούσης Απόφασης. Την κάθε ομάδα θα απαρτίζουν τόσοι μαθητές ή μαθήτριες όσοι αναφέρονται στην προκήρυξη της διοργανώτριας χώρας, ασχέτως αν στους Πανελλήνιους Αγώνες έλαβαν μέρος περισσότεροι.

Οι ομάδες που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στους διεθνείς αγώνες πρέπει να έχουν την πλήρη σύνθεση που προβλέπεται από την προκήρυξη των αγώνων ή το πολύ δύο (2) αθλητές λιγότερους από την προκήρυξη. Συγκεκριμένα για κάθε άθλημα η σύνθεση θα πρέπει να είναι:

Ελάχιστη σύνθεση

Καλαθοσφαίριση: όπως ορίζεται από την αντίστοιχη οργανωτική επιτροπή της ISF

Πετοσφαίριση: όπως ορίζεται από την αντίστοιχη οργανωτική επιτροπή της ISF

Χειροσφαίριση: όπως ορίζεται από την αντίστοιχη οργανωτική επιτροπή της ISF

Ποδόσφαιρο: όπως ορίζεται από την αντίστοιχη οργανωτική επιτροπή της ISF

Σε περίπτωση που μία πρωταθλήτρια ομάδα δε μπορεί να συμμετάσχει με την ελάχιστη σύνθεση, δεν μετέχει στους διεθνείς αγώνες και στην θέση της μετέχει η δευτεραθλήτρια ομάδα ή η τριταθλήτρια αν δε μπορεί να συμμετάσχει με την ελάχιστη σύνθεση η δευτεραθλήτρια και ούτω καθ’ εξής μέχρι την τετραθλήτρια ομάδα. Αν δεν υπάρχει τετραθλήτρια, λόγω του ότι η ομάδα της Κύπρου κατέλαβε μία από τις τέσσερις πρώτες θέσεις

ή ούτε η τετραθλήτρια ομάδα δε μπορεί να συμμετάσχει με την ελάχιστη σύνθεση, δεν μετέχει καμία ομάδα στους διεθνείς αυτούς αγώνες.

Η κατάσταση συμμετοχής συμπληρώνεται από το σχολείο, υπογράφεται και σφραγίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου και αποστέλλεται στους διοργανωτές των αγώνων μέσω της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σημείωση: Σε περίπτωση που στο έντυπο της κατάστασης συμμετοχής περιλαμβάνονται επιπλέον αναπληρωματικοί παίκτες για τυχόν αλλαγές, θα συμπληρωθούν μόνο οι προβλεπόμενοι παίκτες ώστε η ομάδα να έχει πλήρη σύνθεση.

Αντικατάσταση κανονικού παίκτη που έχει συμπεριληφθεί στην Υπουργική Απόφαση μετάβασης στο εξωτερικό και στην κατάσταση συμμετοχής στην Οργανωτική Επιτροπή των διεθνών αγώνων από κάποιον αναπληρωματικό, θα πρέπει να ανακοινωθεί εγγράφως στην Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ., καθώς και οι λόγοι αντικατάστασης, ώστε να τροποποιηθεί η Απόφαση μετάβασης στο εξωτερικό και να ενημερωθούν οι οργανωτές των αγώνων.

Σε περίπτωση που η Ελλάδα συμμετέχει σε διοργάνωση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού χωρίς να έχει προηγηθεί Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ,η επιλογή της αποστολής και οι σχετικές οργανωτικές διαδικασίες θα ορίζονται από τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από εισήγηση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αγώνων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.).

Κλασικός Αθλητισμός – Κολύμβηση

Στους Διεθνείς Αγώνες μετέχουν ο πρώτος ή οι δύο πρώτοι μαθητές-τριες στο κάθε αγώνισμα της Πανελλήνιας Διοργάνωσης Σχολικών Αγώνων Λυκείων που προηγείται εκείνης της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού (ISF) (ανάλογα με την προκήρυξη των αγώνων ) κατά αγώνισμα εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α΄ Το συγκεκριμένο αγώνισμα περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα των διεθνών αγώνων.

β΄ Έχουν υπερβεί το όριο συμμετοχής που έχει ορισθεί για τους αγώνες Γ΄ Φάσης του αθλήματος.

Την επιλογή των μαθητών – μαθητριών που θα λάβουν μέρος στους διεθνείς αγώνες κάνει η Κ.Ο.Ε.Σ.Α. σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Η συγκρότηση των ομάδων για την σκυταλοδρομία 4 Χ 100 μ., τη σκυταλοδρομία 4 Χ 400 μ. (στίβος), το αγώνισμα 4 Χ 100 μ. ελεύθερο και το αγώνισμα 4 Χ 100 μ. μικτή ομαδική (κολύμβηση) ή όποια άλλα παρόμοια αγωνίσματα τυχόν περιληφθούν σε διεθνείς σχολικούς αγώνες, γίνεται από αυτούς που έχουν προκριθεί για να λάβουν μέρος στα ατομικά αγωνίσματα από τον αρχηγό της αποστολής, μετά από τις προτάσεις των συνοδών – προπονητών. Η σύνθεση της κάθε ομάδας παραμένει η ίδια στους προκριματικούς, ημιτελικούς και τελικό αγώνα.

Επιτραπέζια Αντισφαίριση

Λαμβάνουν μέρος :

α΄ Τέσσερις (4) μαθητές, από το ίδιο σχολείο, που αποτελούν τη σχολική ομάδα μαθητών.

β΄ Τέσσερις (4) μαθήτριες από το ίδιο σχολείο, που αποτελούν τη σχολική ομάδα μαθητριών.

γ΄ Τέσσερις (4) μαθητές, από διάφορα σχολεία, που αποτελούν την ομάδα επίλεκτων.

δ΄ Τέσσερις (4) μαθήτριες, από διάφορα σχολεία, που αποτελούν την ομάδα επίλεκτων.

Η επιλογή γίνεται από τους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.

«Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΊΑΣ» ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στους Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙ΄ΑΣ

α΄ Στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε Δημόσια ή Ιδιωτικά Γυμνάσια και Λύκεια (Γενικά, ΕΠΑΛ, ή με άλλο ισότιμο τίτλο σπουδών).

OMAΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ

α΄ Καλαθοσφαίριση

β΄ Πετοσφαίριση

γ΄ Χειροσφαίριση

δ΄ Ποδόσφαιρο

ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ

Τα ατομικά αθλήματα που μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου είναι:

α΄ Κλασικός Αθλητισμός

β΄ Δρόμος επί Ανωμάλου Εδάφους

γ΄ Κολύμβηση

Για τη διεξαγωγή οποιουδήποτε άλλου ατομικού αθλήματος απαιτείται έγκριση του σχετικού αιτήματος από την Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου. Οι Εκπαιδευτικοί Φ.Α. του σχολείου πριν και κατά την διάρκεια των αγώνων συντονίζουν και υποστηρίζουν τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετέχουν.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ

Διεξάγονται αγώνες μόνον εντός Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα πλαίσια των «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙ’ΑΣ». Για τον προγραμματισμό των Ομαδικών Αθλημάτων των «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙ’ΑΣ», αρμόδιες είναι οι κατά τόπους Ο.Ε.Σ.Α. και οι Ομάδες Φυσικής Αγωγής των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίες θα συνεργάζονται με την Τοπική ή /και την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ή /και άλλους θεσμικούς φορείς.

Οι αγώνες των Ομαδικών Αθλημάτων των «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙ’ΑΣ» , διεξάγονται σε Ημερίδες ή Διημερίδες εντός Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα αθλήματα της παραγράφου 5.2. και για τη διεξαγωγή οποιουδήποτε άλλου ομαδικού αθλήματος πλην αυτών απαιτείται έγκριση του σχετικού αιτήματος από την Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.).

Η κάθε ομάδα που συμμετέχει στους «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» , θα πραγματοποιεί πολλές επαναλαμβανόμενες συναντήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Για το λόγο αυτό δίνεται η δυνατότητα στη διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α. να ρυθμίζει κατάλληλα τη διάρκεια του αγώνα του κάθε αθλήματος. Κάθε Γυμνάσιο μπορεί να συμμετάσχει στους «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» με περισσότερες της μίας ομάδες οι οποίες θα δημιουργούνται ελεύθερα από τους μαθητές και τις μαθήτριες.

Οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής ενημερώνουν και βοηθούν τους μαθητές και τις μαθήτριες στη δημιουργία των ομάδων και στη συνέχεια επιβλέπουν και συντονίζουν τις ομάδες του σχολείου τους, πριν και κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες του κάθε σχολείου να συμμετέχουν σε Τέσσερις (4) διοργανώσεις ανά σχολικό έτος.

Προτείνονται ως Περίοδοι Διοργανώσεων των «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ » :

1η τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο,

2η το Φεβρουάριο

3η την περίοδο πριν το Πάσχα και ως

4η περίοδος οι τελευταίες είκοσι (20) ημέρες πριν τις γενικές εξετάσεις όπου θα διοργανώνονται «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» ως επιστέγασμα της σχολικής χρονιάς στη Φυσική Αγωγή και το Σχολικό Αθλητισμό με ιδιαίτερη δημοσιότητα και συμμετοχή των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών και μαθητριών.

Οι διοργανώτριες Ο.Ε.Σ.Α. δύνανται να οργανώνουν άτυπες Ενότητες Σχολείων (ομάδες σχολείων ανά συνοικία, Δημοτικό Διαμέρισμα, Δήμο κλπ.) και να διεξάγουν «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙ’ΑΣ» μεταξύ των ομάδων από τα Γυμνάσια και Λύκεια της κάθε ενότητας. Στον προγραμματισμό του κάθε σχολικού έτους να προβλέπεται συνδυασμός αθλημάτων και γεωγραφικής κατανομής στις διοργανώσεις (πχ. σε μία διοργάνωση ένα άθλημα ενώ σε μία επόμενη πολλά αθλήματα, μία διοργάνωση να περιλαμβάνει το σύνολο των σχολείων της Διεύθυνσης ενώ σε μία επόμενη να διοργανώνονται διαφορετικά αθλήματα στα σχολεία κάθε Δημοτικού Διαμερίσματος, σε διαφορετικές ημέρες για κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα κλπ.). Την αρμοδιότητα για τον προγραμματισμό, τις περιόδους διεξαγωγής, τα ομαδικά αθλήματα που προκηρύσσονται και τις ενότητες των σχολείων που θα συμμετέχουν στην κάθε διοργάνωση, ανεξάρτητα από τις παραπάνω προτάσεις, εξακολουθεί να έχει η διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.

Κάθε σχολικό έτος θεσπίζεται από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. μια κοινή , κεντρική «Θεματική Κατεύθυνση» για τους «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙ’ΑΣ» για όλες της διοργανώσεις της Χώρας, η οποία θα συνδέει τα σχολικά δρώμενα με ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα και αθροιστικά θα οδηγήσει στην ευρύτερη παιδεία που θα προκύψει μέσα από τις διοργανώσεις του σχολικού αθλητισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου και οι ίδιοι διαμορφώνουν τις ομάδες τους σύμφωνα με την εκάστοτε προκήρυξη. Οι Εκπαιδευτικοί Φ.Α. του σχολείου πριν και κατά την διάρκεια των αγώνων συντονίζουν και υποστηρίζουν τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετέχουν.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ «ΑΓΩΝΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙ’ΑΣ» ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ.

Για τον προγραμματισμό των Ατομικών Αθλημάτων «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» Γυμνασίων και Λυκείων, αρμόδιες είναι οι κατά τόπους Ο.Ε.Σ.Α. και οι Ομάδες Φυσικής Αγωγής των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίες θα συνεργάζονται με την Τοπική ή/και την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ή/και άλλους θεσμικούς φορείς.

Κλασικός Αθλητισμός

Διεξάγονται αγώνες εντός Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα πλαίσια των «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» Γυμνασίων και Λυκείων .

Το κάθε Γυμνάσιο και Λύκειο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετέχει στους αγώνες Στίβου με όσους μαθητές – μαθήτριες σε κάθε αγώνισμα προβλέπει με τη σχετική προκήρυξή της η οικεία Ο.Ε.Σ.Α.

Ανώμαλος Δρόμος

Διεξάγονται αγώνες εντός Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα πλαίσια των «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» Γυμνασίων και Λυκείων.

Το κάθε Γυμνάσιο μετέχει με ομάδα πέντε (5) μαθητών και ομάδα πέντε (5) μαθητριών. Προτείνονται ως αποστάσεις στις οποίες θα διεξαχθούν οι αγώνες οι εξής:

* Για τα αγόρια 3.000 μ.

* Για τα κορίτσια 2.000 μ.

Οι μαθητές και μαθήτριες εκτός από την ατομική τους κατάταξη, βαθμολογούνται και για την απονομή ομαδικού επάθλου στο κάθε αγώνισμα. Για την βαθμολογία υπολογίζεται η κατάταξη των τεσσάρων (4) πρώτων μαθητών του κάθε Γυμνασίου και Λυκείου.

Κολύμβηση

Διεξάγονται αγώνες μόνον εντός Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα πλαίσια των «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» .

Το κάθε Γυμνάσιο και Λύκειο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετέχει στους αγώνες Κολύμβησης με όσους μαθητές – μαθήτριες σε κάθε αγώνισμα προβλέπει με τη σχετική προκήρυξή της η οικεία Ο.Ε.Σ.Α.

Για την διεξαγωγή οποιουδήποτε άλλου ομαδικού αθλήματος πλην αυτών απαιτείται έγκριση του σχετικού αιτήματος από την Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.).

«Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» Γυμνασίων και Λυκείων ΑμεΑ

Διεξάγονται αγώνες εντός Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα πλαίσια των «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ». Για τον προγραμματισμό των Ομαδικών και Ατομικών Αθλημάτων των «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» Γυμνασίων και Λυκείων ΑμεΑ , αρμόδιες είναι οι κατά τόπους Ο.Ε.Σ.Α. και οι Ομάδες Φυσικής Αγωγής των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίες θα συνεργάζονται με την Τοπική ή /και την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ή /και άλλους θεσμικούς φορείς.

Οι αγώνες έχουν στόχο την Κατανόηση της Διαφορετικότητας και την Κατάρριψη Στερεοτύπων. Οι Ο.Ε.Σ.Α δύνανται να προκηρύσσουν αγώνες για μαθητές / μαθήτριες ΑμεΑ σε αμιγή αθλήματα για ΑμεΑ ή σε ενταξιακές μικτές διοργανώσεις με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ. η οποία έχει στενή συνεργασία με θεσμικούς αθλητικούς φορείς ΑμεΑ (Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, Special Olympics κα), την Ειδική Γραμματεία Διατροφής και Άθλησης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.

«Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

Οργάνωση Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ Ομαδικών και Ατομικών Αθλημάτων: Συμμετοχή

και Τρόπος διεξαγωγής

Διεξάγονται αγώνες μόνον εντός Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα πλαίσια των «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» Δημοτικών. Για τον προγραμματισμό των Ομαδικών και των Ατομικών Αθλημάτων των «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» Δημοτικών αρμόδιες είναι οι κατά τόπους Ο.Ε.Σ.Α. και οι Ομάδες Φυσικής Αγωγής των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίες θα συνεργάζονται με την Τοπική ή /και την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ή /και άλλους θεσμικούς φορείς.

Οι «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» Δημοτικών, διεξάγονται σε Ημερίδες ή Διημερίδες εντός Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Ομαδικά αθλήματα της Καλαθοσφαίρισης (mini), Πετοσφαίρισης (mini), Χειροσφαίρισης (mini), Ποδοσφαίρου (5X5) και στα Ατομικά Αθλήματα του Κλασικού Αθλητισμού και του Δρόμου επί Ανωμάλου Εδάφους.

Για τη διεξαγωγή οποιουδήποτε άλλου ομαδικού ή ατομικού αθλήματος πλην αυτών απαιτείται έγκριση του σχετικού αιτήματος από την Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.).

Στα ομαδικά αθλήματα των «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» Δημοτικών, η κάθε ομάδα που συμμετέχει, θα πραγματοποιεί πολλές επαναλαμβανόμενες συναντήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Για το λόγο αυτό δίνεται η δυνατότητα στη διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α. να ρυθμίζει κατάλληλα τη διάρκεια του αγώνα του κάθε αθλήματος. Κάθε Δημοτικό Σχολείο μπορεί να συμμετάσχει στους «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ » Δημοτικών με περισσότερες της μίας ομάδες οι οποίες θα δημιουργούνται ελεύθερα από τους μαθητές και τις μαθήτριες.

Οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής ενημερώνουν και βοηθούν τους μαθητές και τις μαθήτριες στη δημιουργία των ομάδων και στη συνέχεια επιβλέπουν και συντονίζουν τις ομάδες του σχολείου τους, πριν και κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες του κάθε Δημοτικού σχολείου να συμμετέχουν σε Τέσσερις (4) διοργανώσεις ανά σχολικό έτος.

Προτείνονται ως Περίοδοι Διοργανώσεων «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ » Δημοτικών:

1η τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο,

2η το Φεβρουάριο

3η την περίοδο πριν το Πάσχα και ως

4η περίοδος ο μήνας Ιούνιος όπου θα διοργανώνονται «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» ως επιστέγασμα της σχολικής χρονιάς στη Φυσική Αγωγή και το Σχολικό Αθλητισμό με ιδιαίτερη δημοσιότητα και συμμετοχή των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών και μαθητριών.

Για το ατομικό άθλημα του Κλασικού Αθλητισμού των «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» Δημοτικών, το κάθε Δημοτικό Σχολείο μετέχει με όσους μαθητές – μαθήτριες σε κάθε αγώνισμα προβλέπει με τη σχετική προκήρυξή της η οικεία Ο.Ε.Σ.Α.

Για το ατομικό άθλημα του Δρόμου επί Ανωμάλου Εδάφους των «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» το κάθε Δημοτικό Σχολείο μετέχει με τέσσερεις (4) μαθητές και τέσσερεις (4) μαθήτριες. Προτεινόμενες αποστάσεις στις οποίες θα διεξαχθούν οι αγώνες είναι οι εξής:

* Για τα αγόρια 1.000 μ.

* Για τα κορίτσια 600 μ.

Την αρμοδιότητα για τον προγραμματισμό, τις περιόδους διεξαγωγής, τα ομαδικά και τα ατομικά αθλήματα που προκηρύσσονται και τις ενότητες των Δημοτικών σχολείων που θα συμμετέχουν στην κάθε Διοργάνωση, ανεξάρτητα από τις παραπάνω προτάσεις, εξακολουθεί να έχει η διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.

Οι διοργανώτριες Ο.Ε.Σ.Α. δύνανται να οργανώσουν άτυπες Ενότητες Σχολείων (ομάδες σχολείων ανά συνοικία, Δημοτικό Διαμέρισμα, Δήμο κλπ.) και να διεξάγουν «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» Δημοτικών μεταξύ των ομάδων από τα σχολεία της κάθε ενότητας. Στον προγραμματισμό του κάθε σχολικού έτους να προβλέπεται συνδυασμός αθλημάτων και γεωγραφικής κατανομής στις διοργανώσεις (πχ. σε μία διοργάνωση ένα άθλημα ενώ σε μία επόμενη πολλά αθλήματα, μία διοργάνωση να περιλαμβάνει το σύνολο των Δημοτικών της Διεύθυνσης ενώ σε μία επόμενη να διοργανώνονται διαφορετικά αθλήματα στα σχολεία κάθε Δημοτικού Διαμερίσματος, σε διαφορετικές ημέρες για κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα κλπ.).

Κάθε σχολικό έτος θεσπίζεται από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. μια κοινή , κεντρική «Θεματική Κατεύθυνση» για τους «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» για όλες της διοργανώσεις της Χώρας, η οποία θα συνδέει τα σχολικά δρώμενα με ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα και αθροιστικά θα οδηγήσει στην ευρύτερη παιδεία που θα προκύψει μέσα από τις διοργανώσεις του σχολικού αθλητισμού.

Στους αγώνες αυτούς μετέχουν μαθητές και μαθήτριες των Τάξεων της Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού.«Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» Δημοτικών ΑμεΑ

Διεξάγονται αγώνες εντός Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα πλαίσια των «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ». Για τον προγραμματισμό των Ομαδικών και Ατομικών Αθλημάτων

των «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» Δημοτικών ΑμεΑ , αρμόδιες είναι οι κατά τόπους Ο.Ε.Σ.Α. και οι Ομάδες Φυσικής Αγωγής των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίες θα συνεργάζονται με την Τοπική ή /και την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ή /και άλλους θεσμικούς φορείς.

Οι αγώνες έχουν στόχο την Κατανόηση της Διαφορετικότητας και την Κατάρριψη Στερεοτύπων. Οι Ο.Ε.Σ.Α δύνανται να προκηρύσσουν αγώνες για μαθητές / μαθήτριες ΑμεΑ σε αμιγή αθλήματα για ΑμεΑ ή σε ενταξιακές μικτές διοργανώσεις με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ. η οποία έχει στενή συνεργασία με θεσμικούς αθλητικούς φορείς ΑμεΑ (Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, Special Olympics κα), την Ειδική Γραμματεία Διατροφής και Άθλησης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ..

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Για τη συμμετοχή μαθητών ή μαθητριών σε ενδοσχολικούς αγώνες απαραίτητη είναι η ύπαρξη έγκυρου Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) στο οποίο αναφέρεται ΝΑΙ (χωρίς προϋποθέσεις) στο πεδίο «Μπορεί να πάρει μέρος σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες».

Για τη συμμετοχή μαθητών ή μαθητριών σε αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων για όλα τα αθλήματα, απαραίτητη είναι η ύπαρξη έγκυρου Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή(Α.Δ.Υ.Μ.), στο οποίο αναφέρεται ΝΑΙ ,καθώς και Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα για τη συμμετοχή του μαθητή/τριας σε σχολικές αθλητικές δραστηριότητες .

Για τη συμμετοχή μαθητών ή μαθητριών σε Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων απαραίτητη είναι η ύπαρξη Αθλητικής Μαθητικής Ταυτότητας.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

Σε κάθε αθλητική μαθητική ταυτότητα πρέπει να αναφέρεται ο τίτλος του σχολείου, να έχει επικολληθεί πρόσφατη φωτογραφία του μαθητή ή της μαθήτριας και να αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:

α΄ Επώνυμο

β΄ Όνομα

γ΄ Όνομα πατέρα

δ΄ Όνομα μητέρας

ε΄ Ημερομηνία και έτος γεννήσεως

στ΄ Αριθμός μητρώου μαθητή

ζ΄ Τάξη που φοιτά

η΄ Βεβαίωση ιατρού με σφραγίδα και ημερομηνία (δε χρειάζεται εάν η βεβαίωση ιατρού επισυνάπτεται)

Η ταυτότητα υπογράφεται και σφραγίζεται από το Διευθυντή του σχολείου.

Στην αθλητική μαθητική ταυτότητα επισυνάπτονται :

α΄ Βεβαίωση ιατρού ότι ο μαθητής – αθλητής δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα υγείας που να μην του επιτρέπει να λάβει μέρος σε αγώνες. Η ιατρική βεβαίωση μπορεί να είναι από Ιατρό του Π.Ε.Δ.Υ, Αγροτικό Ιατρό, ή και ιδιώτη Ιατρό (παθολόγο, καρδιολόγο). Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να έχει ημερομηνία που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα του αγώνα.

β΄ Φωτοτυπία και των δύο πλευρών της αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή, θεωρημένη από τον Διευθυντή του σχολείου (Μόνο για μαθητές και μαθήτριες Λυκείου).

γ΄ Φωτοτυπία του δελτίου ατομικών στοιχείων, κάθε μαθητή που αναγράφεται στην κατάσταση συμμετοχής, μόνο της πλευράς που αναφέρονται τα στοιχεία του μαθητή, η αρχική του εγγραφή στο σχολείο, το σχολείο προέλευσης και τυχόν μετεγγραφές του μαθητή (μόνο για μαθητές και μαθήτριες Λυκείου).

δ΄ Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα για τη συμμετοχή του μαθητή/τριας σε σχολικές αθλητικές δραστηριότητες .

Καλή συμμετοχή σε όλους τους μαθητές και μαθήτριες.

itsports.gr

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.