Σκοπός και Στόχοι των Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων

 

Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Σκοπός

Η διοργάνωση των Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων ανταποκρίνεται στην παγκοσμίως αυξανόμενη ανάγκη για ενθάρρυνση και εκπαίδευση των παιδιών και των νέων στην υιοθέτηση δια βίου υγιεινών συνηθειών, στην καλλιέργεια ηθικών και δημοκρατικών αξιών, και στην επίτευξη της κοινωνικής συνοχής.

Μέσα από την ισότιμη και ισόνομη συμμετοχή, οι μαθητές θα καλλιεργήσουν την αίσθηση του ανήκειν, θα μάθουν να αξιοποιούν τις μεταξύ τους διαφορές και να εκτιμούν τη συνεισφορά όλων για
την επίτευξη ενός κοινού στόχου, θα αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και θα βιώσουν τη χαρά του παιχνιδιού.

Στόχοι

Οι Σχολικές Αθλητικές Δραστηριότητες θα αποτελέσουν ένα μέσο εξάσκησης και πρακτικής εφαρμογής των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτούν οι μαθητές κυρίως μέσα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Αναλυτικότερα επιτυγχάνονται:
• η εξάσκηση και αφομοίωση των κινητικών δεξιοτή των και των φυσικών ικανοτήτων
• η πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που απέκτησαν όσον αφορά τόσο τους κανονισμούς και την τακτική των αθλημάτων και των αγωνισμάτων, όσο και των στοιχείων εκείνων που οδηγούν στην προαγωγή της υγείας
• η καλλιέργεια ηθικών και δημοκρατικών αξιών όπως ακεραιότητα, τιμιότητα, δικαιοσύνη, σεβασμός, αποδοχή στη διαφορετικότητα κ.α..
• η εξάσκηση της αυτοαντίληψης, της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης
• η διαμόρφωση της προσωπικής ταυτότητας σε σχέση με το φύλο και την κοινωνική ομάδα
• η εξάσκηση στις δεξιότητες επικοινωνίας και η καλ λιέργεια του καθορισμού και της δέσμευσης για την επί τευξη ενός κοινού ομαδικού στόχου
• η κατανόηση των παραγόντων που διασφαλίζουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής και η ανάπτυξη της υπευθυνότητας για την προσωπική υγεία και την υγεία του συνόλου
• η ψυχαγωγία και η χαρά της συμμετοχής

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Νοεμβρίος 2016   Αρ. Φύλλου 3754