ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΤΙΤΛΟΣ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΜΕΣΑ-ΣΦΡΑΓΙΣ

Άρθρον Ι.

α. Συνιστάται εν Πειραιεί, με έδραν τον Πειραιά και υπό τον τίτλον “Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς”, Σύνδεσμος, ούτινος σκοπός είναι η επί τη βάσει ορθών κανόνων και φιλάθλου πνεύματος ανάπτυξις του αθλητισμού παρά τη Νεολάια και επί υγιών κοινωνικών, ηθικών βάσεων εξύψωσυς αυτής.

β. Τα προς επίτευξιν του σκοπού τούτου μέσα έσονται: α) η ίδρυσις αθλητικών χώρων πάσης φύσεως, β) η οργάνωσις αθλητικών αγώνων πάσης φύσεως, εορτών, εκδρομών κλπ., γ) η οργάνωσις κατά θάλασσαν πάσης αθλητικής κινήσεως, δ) η δια διαλέξεων και εκδόσεως εντύπων προπαγάνδισις της αθλητικής ιδέας και ε) η διά παντός νομίμου τρόπου ανάπτυξις κινήσεως εξυπηρέτησης της νεολάιας.

γ. Ο Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς έχει ιδίαν σφραγίδα, εικονίζουσαν δαφνηφόρον κεφαλήν αθλητού και περί αυτήν τον τίτλον του Συνδέσμου και τον χρόνον ιδρύσεως (1925).

κλπ Άρθρα ακολουθούν….